Foreningens vedtægter

    ________________________________________________________________________________________

§ 1    Foreningens navn er "Niels Ebbesens Venner", og dens hjemsted er Randers.
 

§ 2    Foreningens almennyttige formål er:

       - at styrke og bevare kongehus, fædreland og demokrati.

       - at styrke og bevare forsvarsviljen i det danske folk.

       - at styrke folkets nationale ånd, og holde de nationale minder i hævd.

       - at knytte medlemmerne sammen ved afholdelse af møder og sammenkomster.

       - at Niels Ebbesens navn aldrig må blive glemt.

 

§ 3    Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år, er Dansk statsborger, eller har særlig
   tilknytning til Danmark.

 

§ 4    Den, der har ført våben mod Danmark, modarbejder foreningen eller ved dom er fundet skyldig i
  en i den offentlige mening vanærende handling, kan ikke være medlem.

 

§ 5    Optagelse i foreningen kan ske efter begrundet indstilling til bestyrelsen.
   Bestyrelsen afgør, hvem der optages i foreningen.
 

§ 6    Som æresmedlem kan udnævnes ethvert medlem, som har gjort sig fortjent dertil.
  Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
  Æresmedlemmer bevarer deres almindelige rettigheder, men er kontingent frie.

 

§ 7    Indsigelse mod et medlems forbliven i foreningen afgøres af generalforsamlingen efter indstilling
  fra bestyrelsen.  Bestyrelsen er bemyndiget til at suspendere medlemmet indtil førstkommende
  generalforsamling.

 

§ 8    Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden med en måneds varsel. 

§ 9    Der betales et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

§ 10  Et medlem, der er i restance med kontingent, kan slettes.

§ 11  Nuværende og tidligere medlemmer har intet krav på foreningens midler, ejendom eller relikvier.

§ 12  Niels Ebbesen Medaljen placeres på venstre side af brystet i henhold til almindelige
   bærebestemmelser for dekorationer.

 

§ 13  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned.
   Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

a.         Valg af dirigent.

b.         Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed.

c.            Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab til godkendelse.

d.           Fastsættelse af kontingent.

e.         Behandling af indkomne forslag.

f.          Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

g.         Valg af revisorer og suppleanter.

h.         Eventuelt.

 

         På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 14  Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

 

§ 15  Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og
  modtaget af formanden senest fem hverdage før generalforsamlingen.

 

§ 16  Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Denne afgør alle formelle spørgsmål om
   behandlingsmåde, stemmeafgivelser og resultatet af disse.
   Dirigenten lader føre en protokol.

 

§ 17  Generalforsamlingen afgør alle anliggender ved simpelt stemmeflertal.
   Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

 

§ 18  Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen, når de er optaget som et særskilt
   punkt på dagsordenen og vedlagt indkaldelsen i ordlyd.

          Vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de
   fremmødte medlemmer stemmer herfor.

          Nedlæggelse af foreningen kræver en ekstraordinær generalforsamling.

§ 19  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen egenhændigt eller efter indstilling
          fra mindst 20% af medlemmerne.
          Indkaldelse med dagsorden som under  § 13 og § 14.

 § 20 Foreningens bestyrelse består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges på
   den ordinære generalforsamling.
   Valgene gælder for to år. Genvalg kan finde sted.
   Bestyrelsen, hvis formand vælges direkte af generalforsamlingen, konstituerer sig selv med
   næstformand, kasserer og sekretær.
   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
   Valgene finder sted i følgende orden:
        a.     Valg af formand i ulige år.
        b.     Valg af 2 medlemmer i ulige år.
        c.     Valg af 2 medlemmer i lige år.
        d.     Valg af 2 suppleanter hvert år.
        e.     Valg af 2 revisorer hvert år.
        f.      Valg af 1 revisorsuppleant hvert år.
 

§ 21  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og 2 øvrige
   bestyrelsesmedlemmer eller disses suppleanter er tilstede.

 

§ 22  Foreningsåret går fra 1. Oktober til 30. September.

 

§ 23  Ved eventuel opløsning af foreningen går dens værdier og relikvier til formål, som harmonerer
   med foreningens vedtægter.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 

 

Randers den 1. november 2003.

Vedtægtsændring (af § 3 og § 9) er godkendt på
den ekstraordinære generalforsamling
i Randers den 8. juni 2013

Per Hjortshøj                      Jan Fagerlund
Dirigent                                 Formand

 

Statutter for tildeling af Niels Ebbesen medaljen:

 

Retur til foregående side.